Tarsim - Hayvan Hayat Sigortası

Teminat Kapsamı

 • Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk
 • Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski

 

Teminat Dışında Kalan Haller

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, keçi ciğer ağrısı, şap ve BSE hastalıkları dahil olmak üzere, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar (anthrax ve kuduz hariç)
 • Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri
 • Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
 • Teknik şartlarda belirtilen aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve
 • gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu
 • ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
 • İç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
 • Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesim ile yavru atma hasarları
 • Kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar
 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde ortaya çıkan hastalıklar (paraziter, mikrobiyel, viral) nedeniyle meydana gelen ölüm, itlaf, mecburi kesim, yavru atma ve yavru ölümleri
 • Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, eksperlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
 • Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler

Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı zararlar

 • Grev, lokavt, kargaşa ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler, biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar.
 • Hayvan Hayat Sigortası Yavru Atma Teminatı Kapsamı
 • Teminat kapsamındaki her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar nedeni ile yavru atması
 • Güç doğum sebebiyle yavrunun geliş pozisyonundaki bozukluklara bağlı olarak veteriner hekim tarafindan yapılan müdahale sonucu ölü alınması
 • Doğum esnasında yavrunun normalden büyük olması sebebiyle kanaldan çıkmadığı ve ananın hayatını tehdit etmesi hallerinde, ananın sağ kalmasını temin etmek amacıyla yavrunun parçalanarak ölü alınması
 • Yavrunun doğumuna müteakip, 7 gün içerisinde, teminat kapsamındaki herhangi bir adi veya bulaşıcı hastalıklardan ölmesi

Yavru Atma Teminatı Miktarı: Anne sigorta bedelinin xxxxxxx’u kadardır.

Hayvan Hayat Sigortası Yavru Atma Teminatı Dışında Kalan Haller

 • Poliçe başlangıç tarihinden itibaren iki haftalık (14 gün) bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar (viral, mikrobiyel, paraziter) nedeniyle oluşan yavru atmalar sigorta teminatı dışındadır.
 • Hayvanların nakliyesi sırasında veya nakliyat ertesi yol stresi nedeniyle meydana gelen ölü doğum ve yavru atmalar
 • Küçükbaş hayvanlarda yavru atma ve yavru ölümü teminat dışıdır.

Hayvan Hayat Sigortası Yavru Atma Teminatı Tazminat Hesabı

Teminat kapsamına giren yavru hasarı hallerinde yavru bedeli, yavru sayısına bakılmaksızın muafiyetsiz olarak gebe hayvanın sigorta bedelinin ‘u olarak hesaplanacaktır.

Yavru atma hasarı bir hayvan için yılda bir defa ödenir.

Ananın ölümünü müteakip yavru ölümü halinde ayrıca yavru tazminatı ödenmez, sadece ananın tazminatı Devlet Destekli Hayvan Sigortası Genel Şartlarına göre hesap edilerek ödenir.

Yavru Atma Teminatı Teminat miktarı: Anne sigorta bedelinin xxxxxxx’u kadardır.

Sigortaya Kabul Koşulları

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırlarının sigortaya kabul edilmesinde:

 • Hayvanların bulunduğu yerlerin (ahırlar, ağıllar, mera-sundurma, depo, silo, vb.) hayvan yetiştiriciliğine uygun fiziki şartları taşıması
 • Aşağıda belirtilen Aşı ve uygulamaların veteriner hekim tarafından belirlenecek programa göre yapılması
 • Buzağı ve Düveler için: Yanıkara, IBR, leptosipirosis, brucellosis, pasteurella, vibriosis, e. coli, anthrax, diarrhea, şap.
 • İnek ve boğalar için: IBR, leptosipirosis, vibriosis, trichomoniasis, anthrax, yanıkara, anaplasmosis, mastitis, e. coli, şap.
 • Damızlık süt sığırlarında mıknatıs yutturulması şartları aranır.

Yapılan uygulamalar, parazit mücadelesi, mıknatıs yutturulması ve aşılamalar, risk inceleme aşamasında görev alan veteriner hekimlerce belgelenir. Gerçek dışı yapılan tespitlerden üretici sorumlu olup sigorta edilmemesi gereken bir hayvan sigorta edilmişse sigorta ettiren tazminata hak kazanmaz.

İthal hayvanların sigortaya kabulü, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 30 gün tamamlandıktan sonra başlar.

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İl/İlçe Müdürlükleri nezdinde takılan standart, çift taraflı, bakanlık logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden kulak küpesi olmayan ve/veya mikroçip ve benzeri unsurlar ile kimliklendirmesi yapılmayan hayvanlar sigortalanmaz.

Sigorta ettiren, sigorta süresi içinde herhangi bir nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı logolu, ülke kodu, il kodu ve işletme kodunu ihtiva eden, kulak küpesi düşen hayvanların kulak küpelerini Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği gereğince yeniden taktırmak ve aynı zamanda durumu Havuz Merkezine (TARSİM) yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Aksi takdirde küpesi düşen hayvanların hasarı ödenmez.

Muafiyet, Müşterek Sigorta ve Sovtaj Uygulaması – 2008

Muafiyet ve Müşterek Sigorta: D.D. Hayvan Hayat sigortalarında, hayvan sayısına ve muafiyetsiz ya da muafiyet oranlarına göre farklı prim uygulanmaktadır. Aşağıda tablosunda belirtilen muafiyet oranları (%1,5 / %4,0) toplam sigorta bedeli üzerinden uygulanır. Muafiyetli tarifede önce muafiyet miktarı hasardan indirilir, sonra müşterek sigorta oranı (%20) düşülerek tazminat miktarı hesap edilir.

Sovtaj: Hasarlı hayvanın derisinden yararlanılması halinde, sigorta bedelinin en az %4’ü, hasarlı hayvanın etinden yararlanılmasi halinde hayvanın sigorta bedelinin en az %30’u sovtaj olarak belirlenir.

Sovtaj: Sigortalı hayvanın enfeksiyondan kaynaklanmayan genital bozukluklar ile damızlık vasfını yitirmesi nedeniyle kesime sevk edilmesi halinde, sovtaj bedeli sigorta bedelinin en az %50’si olarak hesap edilir.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi, hayvan sayısı, sigorta bedeli ve sigorta koşullarına göre belirlenmektedir.

Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu – 2008

2008 – Hayvan Hayat Sigortasında poliçedeki hayvan sayısına ve seçilecek muafiyetlere göre D.D. Hayvan Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu – 2008 tablosunda görülen prim fiyatları uygulanır. Poliçedeki hayvan sayısına karşılık gelen prim fiyatı poliçede belirtilen toplam sigorta bedeli ile çarpılarak ödenecek toplam prim tutarı bulunur.

Poliçe Yenilemelerinde Hasar-Prim Dengesine Göre Prim Ayarlaması: Poliçe Yenilemelerinde Hasar-Prim dengesine göre D.D. Hayvan Hayat Sigortası Hasar-Prim Dengesine Göre Prim Ayarlama Tablosunda görülen oranlarda prim artırımı veya indirimi uygulanır.

İndirimler: Grup poliçelerine uygulanabilecek, Grup İndirim Oran ve koşulları tabloda gösterilmiştir.

3 TL idare harcı: Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına her bir poliçe için ayrıca 3 TL (Havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.

2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu: Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortasında uygulanacak 2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu

Poliçelendirme İşlemleri

Çiftçilerimiz, ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Acentemiz, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Hasar İhbarları

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde veteriner hekim aracılığı ile TARSİM’e yapılır. Hayvan Hayat Sigortalarında, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) tarafından görevlendirilen veteriner hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp gerekli incelemesini yaparak “Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hasar Raporu”nu düzenler ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Hasar Raporu Ekinde Olması Gereken Belgeler

Bir hasar halinde sigortalı/sigorta ettirenin aşağıdaki belgeleri temin etmesi gerekmektedir:

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Prim Fiyat Tablosu – 2008

 • Sigortalı hayvanın ölümü veya mecburi kesimi durumunda ulusal veri tabanı kayıtlarından kaydının düşüldüğüne dair Tarım İl/İlçe müdürlüklerinden alınacak belge, hayvanın mecburi kesimi durumunda satılan kısmına ilişkin müstahsil makbuzu veya fatura
 • Hayvanın hasar anında çekilmiş fotoğrafları (yavru atma dahil)
 • Mezbahada kesim durumunda mezbaha kesim raporu
 • Hayvanın ölümü veya kesim sonrası kısmi veya tam imhası durumlarında imha raporu
 • Hayvanın infertilite gerekçesi ile kesimi durumunda suni tohumlama belgeleri ve işletme döl verim kaydı
 • Hayvanın RPT nedeni ile hasar görmesi durumunda mıknatıs yutturulduğuna dair belge
 • Hayvanın yukarıda belirtilen aşılamalara ilişkin bir hastalıktan dolayı hasar görmesi durumunda, bu hastalığa ait aşılama belgeleri
 • Hastalığın teşhisi, ölüm nedeninin araştırılması veya veteriner hekim eksperce gerekli görülecek diğer hususlarda laboratuvara gönderilen marazi maddelere ilişkin laboratuvar raporu

Hayvan Hayat Sigortası Örnek Tazminat Hesabı

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM)‘nin resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.