Kasko Sigortası

HDI Sigorta, kasko poliçesinde ilklere ve yeniliklere öncülük ediyor

 

Teminat Kapsamı

 • Araca çarpılması, aracın çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
 • Aracın asıl anahtarla çalınması
 • Anahtar teslim teminatı
 • Kıymet kazanma
 • Hasarda ikame primi alınmaması
 • Mini Tamir Hizmeti
 • Kemirgen teminatı

7 gün 24 saat

 • Online eksper tayini
 • Hasar ihbarı alma ve hasar süreç takibi
 • HDI Yardım Hizmetleri
 • Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
 • Cam değiştirme hizmeti
 • Bilgi danışmanlık hizmeti
 • Türkiye’nin 2020 noktasından online iletişim imkânı

Kesintisiz Hizmet

HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi‘ni tercih eden herkes kesintisiz hizmet alıyor. HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak “asistan hizmeti” verilmektedir.

Genişletilmiş Kasko Poliçesinin sunduğu diğer hizmetler ve güvenceler:

 

Yurt dışı Teminatı

HDI Sigorta, poliçede belirtilen süre kapsamında, aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarları da teminat altına alır.

Kullanım ve Gelir Kaybı

HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararları, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır.

Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması

HDI Sigorta, aracınızda kurallara uygun şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması

HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziyan ve hasarları karşılar.

Anahtar Kaybı Teminatı

HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması ve/veya çalınması riskinden doğan araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilmesi masraflarını karşılar.

Kişisel Eşya Teminatı

HDI Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına alır.

Olay sırasında tutulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda bulunması durumunda, araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtia hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunmaları şartı ile teminat verilir.)

Rayiç Bedel Koruma Teminatı

Rayiç değerin tespiti ile ilgili maddede belirtilen araştırma sonucu tespit edilen rayiç değerin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince ilan edilen rayiç değeri aşması durumunda, sigortacı tarafından araştırma neticesinde tespit olunan tutar ödenir.

Aksesuar Teminatı

HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dâhil eder. Standart fabrika çıkışında bulunmayan ilave aksesuarları da bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.

Anahtar Teslim Değeri Teminatı

Poliçede detayları kayıtlı birinci el, sıfır km aracın ruhsatta kayıtlı trafiğe çıkış tarihi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması şartı ile poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri baz alınır.

Araç için ödenecek üst sınır sigortalının ibraz edeceği araca ait alım faturasının iskontolu ve KDV eklenmiş nihai tutarına TÜİK Toptan Eşya Fiyat Endeksi uygulanarak belirlenir ve ödenecek tazminat değeri hiçbir şekilde bu sınırı aşamaz. Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için çalınmış olması veya hasar onarım bedelinin, hasar tarihindeki yeni anahtar teslim fiyatının % 85’ini aşması gereklidir.

Yukarıda belirtilen şartların aksine bir durum söz konusu olması halinde kloz hükümleri geçersiz olup genel hükümler tatbik edilir.

İkame Kiralık Araç Teminatı

Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca eksper ve tamirci arasında sağlanan mutabakatla rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için (kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi) ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. (İkame araç hususi oto olarak verilir.)

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor

HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan ve tüm kullanım tarzlarına dâhil araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takılması durumunda, aracın kazandığı değere karşılık gelen hasar ödemesinde kesinti yapmaz.

Hasarda İkame Primi Alınmıyor

HDI Sigorta tarafından hasar sonrası eksilen rayiç değer, hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine yükseltilir. (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç)

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz

 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması, anahtar kaybı ya da kişisel eşya hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • %100 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.

Anlaşmalı Servisler

HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda! Türkiye’nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç bekletilmeden tamir edilip ücret alınmadan teslim edilir.

HDI Mini Tamir Hizmeti

HDI Sigortada, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Hukuksal Koruma Teminatı

Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır.

Ferdi Kaza Koltuk Teminatı

HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları, bir kaza sonucu maruz kalacakları vefat ve daimî maluliyet hallerine karşı, poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.

Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile:

 • Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedensel zararlar teminat kapsamına alınabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

HDI Sigorta, Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara isteğe bağlı olarak verilebilecek yurt içi taşıyıcı sorumluluk teminatını (kamyon klozu), aşağıda sayılan rizikolar sonucunda, taşıyıcının 3. şahıslara karşı olan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziyan ve hasarları temin eder.

S.O.S Acil Sağlık Hizmeti

HDI Sigorta, Genişletilmiş Kasko Sigortası kapsamında sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunar.

Genişletilmiş Kasko Poliçesi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Kasko Teklif Formu‘nu eksiksiz doldurup 0216 600 60 15 no’lu faksa gönderebilirsiniz.