Tarsim - Bitkisel Ürün Sigortası

Teminat Kapsamı

 • Dolu Teminatı, dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle,
 • Yangın Teminatı, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle,
 • Fırtına Teminatı, yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına* veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması etkisiyle, (*10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonunun verileri dikkate alınır.)
 • Hortum Teminatı, fırtına sırasında ortaya çıkan hortum etkisiyle,
 • Deprem Teminatı, deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi etkisiyle,
 • Heyelan Teminatı, kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin yer çekiminin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesi etkisiyle, sigortalı bitkisel üründe doğrudan meydana gelen miktar kayıplarını kapsar.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak alınan:

Kalite Kaybı Teminatı, dolu tanelerinin çarpma etkisiyle doğrudan yaş meyve, sebze ve çiçeklerde meydana gelen kalite kaybını,

Don Teminatı, hava sıcaklığının 0°C’nin altına düşmesi nedeniyle doğrudan yaş meyve miktarında meydana gelen miktar kaybını, (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler sigorta kapsamına alınmıştır.)

Don Teminatı Kapsamında Olan Meyveler

Don Teminatı Kapsamı Dışında Kalan Meyveler

 

Dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın ve deprem riskleri için teminatın başlangıcı

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarının genel hükümleri saklı kalmak ve her halükarda poliçe tanzim tarihinden itibaren 10 gün sonra başlamak üzere:

 • Tarla ve bahçede yetiştirilmek amacıyla ekilmiş ürünlerin yeşermesi ve filizlenmesi,
 • Meyve ağaçlarında , çiçeklerin meyveye dönüşmesi,
 • Üzüm ve kivide, salkım taslaklarının oluşmaya başlaması,
 • Fidelerde, bitkinin tutması,
 • Meyve fidanlarında fidanın uyanması,
 • Muzda çiçek doğumunun başlaması,
 • Çilekte, bitkinin kol atması,
 • Fındıkta, ocaklarda bulunan çotanaklardaki danelerin en az %90’ının mercimek iriliğine gelmesi.

Meyvelerde don teminatı başlangıcı

 • Üzüm ve kivi asmalarında tomurcuk gözlerin uyanmasından sonra,
 • Turunçgiller, zeytin, muz, yenidünya, avokado ürünlerinde meyvelerin oluşmasından sonra,
 • Fındık ürününde bahçedeki ocaklarda bulunan dişi çiçeklerin en az %90’ının (karanfilli tomurcukların) etrafını çevreleyen pulcuklardan ayrılıp sap oluşturmaya başladıktan ve ilk yaprakçıklar görülmeye başladıktan sonra,
 • Yumuşak çekirdekli, taş çekirdekli ve diğer meyvelerde bahçenin fenolojik olarak meyve bağlama dönemine girmesinden sonra,
 • Ayvada taç yapraklara bakılmaksızın meyve dönemine girmesinden sonra başlar.

Meyve bağlama dönemi: Ağaçta çiçek döneminin tamamen sona erdiği ve meyve tutumunun görüldüğü dönemdir (normal koşullarda taç yaprakların %95’inin dökülmesiyle veya işlevselliğini kaybetmesiyle anlaşılır).

Sigortalı bahçede meyve dönemindeki ağaç sayısının, toplam ağaç sayısına olan oranının %90’ı aşması halinde don teminatının başladığına hükmedilir. Bahçe içindeki ağaçlarda çiçeklenme tarihleri bakımından farklılık arz eden çeşitlerin olması halinde ise bu durum, poliçede yazılı olan çeşit bazında değerlendirilir.

Teminat dışında kalan haller

 • Hasatları yapılarak tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünler,
 • Poliçe bitiş tarihinden sonra üründe meydana gelen hasarlar,
 • Kapsamdaki risklerin, meyve verme yaşına gelmiş ağaçlarda, meyve dışındaki yaprak, dal, gövde ve benzeri kısımlara vereceği hasarlar,
 • Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesinden dolayı, sigorta dönemini takip eden yıllarda meydana gelen zarar etkisi,
 • Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmediği halde, hava sıcaklığındaki ani değişiklikler nedeniyle üründe meydana gelen renk bozuklukları ve değer eksilmeleri,

teminatın başlamasını tarif eden fenolojik evrelerden önce bir hasar meydana gelmesi halinde bu hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Sigorta kapsamı ve sigortalanan tehlikeler

Uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından, ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilen teminatlar, aşağıda görüleceği üzere 4 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticilerimiz sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebilecektir.

Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 2: Sadece meyveler için don + dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 3: Meyve ve sebzeler için dolu + fırtına, hortum, yangın , deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolunun neden olduğu kalite kaybı,

Paket 4: Sadece meyveler için don + dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolunun neden olduğu kalite kaybı, sigorta kapsamındadır.

Sigorta bedeli

Sigorta bedeli, ürün birim fiyatı* ile ürün miktarının çarpılmasıyla bulunan tutardır. Sigorta bedeli, ürünün değerlendirilebilen ana ürününü kapsar.

Çeşitli ürünlerde sigorta bedeli kapsamına giren ana ürün, aşağıdaki kısımlardan oluşur:

 • Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane
 • Lifli bitkilerde, lif
 • Pamukta, kütlü pamuk
 • Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde
 • Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru
 • Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak
 • Tohum için üretilen bitkilerde, tohum
 • Meyvesi yenen ürünlerde, meyve
 • Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde, bitki ve çiçek
 • Çayır mera ve yem bitkilerinde, tüm yeşil aksam

Fideler ve henüz meyve vermeye başlamamış fidanlarda sigorta bedeli, bitkinin kendisini kapsar. Süs bitkileri ve kesme çiçeklerde sigorta bedeli bitkinin kendisi ve çiçek kısmını kapsar.

Sigorta bedeli hasat sonucunda elde edilecek ürün bedeline ilişkin beyandan oluşur. Sigorta süresi içinde birden fazla hasadın söz konusu olması halinde, sigorta bedeli hasatlar sonucu elde edilecek toplam ürün bedeline ilişkin beyandan oluşur.

2008 Yılı Ürün Birim Fiyatları

 

Bitkisel ürün sigortası için Sigortaya Son Kabul Tarihleri ± 15 güne kadar Havuz Merkezi (TARSİM) tarafından değiştirilebilir. Havuz, tablolarda yer alan ürün, bölge ve tarih bilgilerini lüzumu halinde değiştirmeye yetkilidir.

Primlerin tespiti

Sigorta primi, ürün ve tehlike bölgelerine göre belirlenmektedir. Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin ‘u peşin alınır, kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda tahsil edilir.

İndirimler

Hasar önleyici ve azaltıcı önlemleri alınan ürünlerin prim fiyatlarında şu indirimler uygulanır:

Dolu ağı  örtülen ürünler için dolu teminatı prim fiyatının %50’si

Rüzgâr pervaneleri, sisleme-yağmurlama sistemi, kullanılan ürünler için don teminatı prim fiyatının %25’i

Poliçe süresinin uzatılması

Turunçgiller ve zeytin ürününde, ürünün hasat edilmeden ağaçta bırakılmasının talep edilmesi halinde:

30 gün: Poliçede belirtilmiş olan son hasat tarihinden itibaren en fazla 30 gün ile sınırlı olmak üzere,

0 ek prim: Risk incelemesi sonucuna göre 0 ek prim uygulanarak, fırtına ve hortum dışındaki teminatlar için süre uzatılabilir.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Prim Fiyat Tabloları – 2008

2008 – Dolu: Tüm Bitkisel Ürün Sigortasında dolu teminatı için uygulanacak   2008 – Dolu Teminatı Prim Fiyat Tablosu

2008 – Don: Meyvelerde don teminatı için uygulanacak  2008 – Don Teminatı Prim Fiyat Tablosu

2008 – Fırtına: Fırtına teminatı için uygulanacak  2008 – Fırtına Teminatı Prim Fiyat Tablosu

2008 – Dolu- Kalite Kaybı: Bitkisel Ürün Sigortasında dolu-kalite kaybı teminatı için uygulanacak 2008- Dolu- Kalite Kaybı Teminatı Prim Fiyat Tablosu

Yangın, heyelan, hortum ve deprem ek teminatları için uygulanacak prim fiyatı, tüm ürünler için ürün sigorta bedelinin %0,3’üdür.

Fındık ürününde Don Tehlike Bölgesi ve Ürün Hassasiyet Sınıfına göre bulunan prim fiyatı, arazinin rakım kategorisine göre sadece rakım faktörleri  ile çarpılacaktır.

3 TL idare harcı: Belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak prim toplamına, her bir poliçe için ayrıca, 3 TL (Havuz) idare harcı ilave edilecektir. Bu tutar hiçbir şart ve nedenle iade edilemez.

2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu: Tüm Bitkisel Ürün Sigortasında uygulanacak 2008 – Kısa Dönem Prim Tablosu

Bitkisel Ürün Sigortası Dolu – Don Ve Fırtına Tehlike Bölgeleri

 

Bitkisel ürünlerde muafiyet, müşterek sigorta ve sovtaj uygulaması 2008

Muafiyet ve Müşterek Sigorta: Bitkisel ürün sigortalarında, hasar nedenine göre uygulanacak olan Bitkisel Ürünlerde Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları tabloda belirtilmiştir. Kesin ekspertiz sonucunda belirlenen hasar oranı tablodaki muafiyet oranının üzerindeyse, aşan kısma müşterek sigorta uygulanarak tazminat hesaplanır. Üretim dönemi boyunca hasarın birden fazla riskten kaynaklanması ve hangi riskin ne oranda zarara sebebiyet verdiğinin ayrıştırılamaması durumunda, tazminatın hesabında hasara neden olan risklerden muafiyeti en yüksek olanın muafiyet ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

Sovtaj: Meydana gelen bir hasar olayında satılarak değerlendirilen sigortalı ürünlerde belirlenen hasar miktarının en fazla %15’i oranında sovtaj uygulanabilir.

Sigorta ettirenin yükümlülükleri

Tarımsal işleri zamanında yerine getirme yükümlülüğü: Sigortalı, sigortalı ürünle ilgili toprak işleme, sulama, budama, ilaçlama, gübreleme, ot imhası vb. gibi gerek don etkisini azaltıcı ve gerekse zaten yapmak durumunda olduğu tarımsal işleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Sigortalı bu yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziyan ve hasar miktarında bir artış olursa tazminatın ödenmemesi hakkı doğar.

Verim zeyli talebi: Sigorta ettiren, poliçede belirttiği verim ile sigortalı alanda oluşan verim arasında farklılık olması durumunda, teminat kapsamındaki herhangi bir hasar oluşmadan ve hasat dönemi gelmeden verim zeyli talebinde bulunabilir. Yapılacak verim tespitine göre poliçede gerekli düzenlemeler yapılabilir. Verim zeyli ile ilgili bütün işlemler sigortalının başvuru tarihine göre işleme alınır ve buna göre prim ayarlaması yapılır. Süresi içerisinde sigorta ettiren tarafından yapılmayan verim indirim talebinde prim iadesi yapılmaz. Verim zeyili talebinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti durumunda masraflar sorumlulardan tahsil edilir. Poliçe süresi içerisinde riski sona eren teminatlar bu kapsam dışında tutulur.

Poliçelendirme işlemleri

Çiftçilerimizin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemesi gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz ürününü sigortalatmak için şirketimize veya acentelerimize başvurur. Çiftçi bilgileri sistem sorgulaması onaylanan bilgilere ait poliçeler düzenlenerek çiftçilerimize verilir.

Hasar ihbarları

Bitkisel ürün sigortalarında hasar ihbarları, en geç 5 iş günü içinde acentelerimiz aracılığı ile TARSİM’e yapılır. Hasar tespitleri, Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Bitkisel Ürün Sigortası Örnek Tazminat Hesabı

 

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ (TARSİM)‘nin resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.